DGI Udspil artikel om foreningshus i lukket skole

http://www.e-pages.dk/dgi/824/32


Skilt opsat på gavlen mod Skravevej


Historikken

Her finder du historien om tilblivelsen af Skrave Foreningshus. Vi har sammenklippet alle omtaler på www.skrave.dk i etableringsperioden. ”Blommen” var den tidligere børnehave. Der ikke garanti for at links virker længere. 


7.6.2011
Bygninger på Skrave Skole – fremtiden

Som du måske har hørt eller læst i JyskeVestkysten i dag, så er der forslag på vej til ændring af Skrave Skole. Vejen Kommune ønsker at reducere deres driftomkostninger til kommunale bygninger, som ikke længere bruges som skoler.

I vanlig stil så er Skrave på stikkerne i en sådan sag. Vi er i dialog med Vejen Kommune, vi bliver hørt, tingene foregår i en positiv ånd, og samarbejdet mellem foreningerne i Skrave er i bedste gænge. Vi kender detaljerne i kommunens oplæg ca. den 28. juni. Det var den meget korte version.

Vil du vide mere, så læs videre her:
Vejen Kommune har nedsat en gruppe, der skal finde ud af, hvad der skal ske med skolebygninger, der ikke længere bruges. Skolebygningene på Skrave Skole bliver tomme ved udgangen af dette skoleår, fordi A-klassen flyttes tilbage til Skodborg. Bygningernes drift er herefter ikke længere en del af skoleforvaltningens budget, og kommunen ønsker at minimere bygningsmassen for at reducere omkostninger. Samtidig ønsker kommunen at bakke op omkring foreningslivet og aktiviteterne i Skrave, så der er ikke tale om, at vi bliver begrænset vores aktiviteter.

I sidste uge fik Skrave-foreningerne en konkret forespørgsel omkring pladsbehov. Dette forslag og dets konsekvenser for foreningernes aktiviteter blev drøftet på et hasteindkaldt møde i gymnastiksalen i søndags. Heri deltog hovedparten af de foreninger, der bruger lokaler på skolen i dag samt Skrave Fitness. Denne kreds drøftede konsekvenser, alternative forslag og mulig taktik. Der blev i løbet af søndagen lavet en svarskrivelse, som er sendt til kommunen, og som vi ved nu indgår i kommunens videre arbejde. Endvidere har vi fået tilbudt et ekstra møde med kommunen. Dette finder efter al sandsynlighed sted i næste uge. Vi vil her benytte lejligheden til endnu engang at fremføre vores gode argumenter.

Det skal understreges, at svarskrivelsen til kommunen var et samlet og fælles svar fra foreningerne i Skrave.

Der er nedsat en gruppe på tværs af foreningerne, som koordinerer, hvad der skal ske i forløbet. Gruppen består arf: Jane Lorenzen, Berit Thusen, Poul Erik Osmundsen, Jørgen Mølgaard, Peder Dall Jørgensen, Solveig Holm og Charlotte Hammer. Denne gruppe tager sig også af, hvad der skal ske hos os i høringsfasen efter den 28. juni.

Har du spørgsmål, forslag eller ideer til denne sag, så er du velkommen til at kontakte en fra gruppen. Vi lægger op et forløb, hvor fakta i højere grad end fustrationer styrer vores handlinger og holdninger. Og faktisk så kan denne sag gavne os som aktivt landdistrikt.11.6.2011
Status på lokaler på skolen - 2

Her er kort status på lokalesituationen i forhold til Skraves aktiviteter på Skrave Skole:

Kommunalt forslag
Der blev i går fredag lagt dagsordensmateriale til Økonomiudvalgsmødet ud på kommunens hjemmeside. Her fremgår det, at der på Skrave Skole arbejdes med to mulige løsninger på bygningsmassen:

1.    Gymnastikfløj samt klasseværelsesfløj bevares, resten nedrives.
2.    Gymnastikfløj, gl. sløjdlokale samt hovedindgang samt Blommen bevares, resten nedrives.
Endvidere fremgår det, at det videre forløb omkring økonomi og praktik gennemføres i samarbejde med foreningerne.

Det er såldes lykkedes at få en rigtig fornuftig platform for den videre drøftelse om praktik og økonomi. Dermed har vi som lokalsamfund fået en unik mulighed for at udviklet et livligt og aktivt foreningshus. Nu er det så op til os - i det videre forløb - hvad vi vil have.

Du kan se hele teksten her:

Politikerbesøg
I forbindelse morgenkaffe i teltet i idrætsugen havde Skraves foreningstværgående koordineringsgruppe inviteret økonomiudvalgets medlemmer til kaffe og åbent hus på skolen, så de kunne se lokalerne som en optakt til deres drøftelser. Det benyttede Bodil Bogøe sig af, så hun fik en rundvisning og en introduktion til de synergieffekter, som vi synes der kunne blive ved løsning 1.

Videre forløb
Der er i perioden siden mødet i gymnastiksalen grundlovsdag blevet arbejdet med at lave komplette oversigter over:
  • NUVÆRENDE brug af de forskellige lokaler, dvs. oversigt over omfanget og dermed udnyttelsen af de forskellige lokaler.
  • NÆRLIGGENDE brug - projekter og aktiviteter, som i dag er på bedding og tæt på at blive realiteter,
  • Fjernere liggende brug - ting vi i dag kan forestille os kunne finde sted i lokalerne, men som vi ikke gør eller bruger i dag.
  • de forskellige nuværende og nærliggende aktiviteters BEHOV for faciliteter. Dvs. de (forhåbentligt) kommende aktiviteter har SELV defineret, hvilke rammer, som de så behov for.
Oversigterne skal dels bruges til det videre forløb i samarbejdet med kommunen og dels til hvordan vi i Skrave skal finde ud af, hvordan lokalerne skal anvendes mest optimalt.

Vi afventer nu udfaldet af den politiske beslutning og forventer, at vi på et tidspunkt får et høringsgrundlag. Vi kender ikke tidspunktet, varighed eller indhold af dette endnu. Når vi kender det, vil den tværgående gruppe tage hånd om at involvere de alle relevante brugergrupper.22.6.2011
Update 3 - lokalesituationen

Vejen kommunes økonomiudvalg holdt møde i går, og på kommunens hjemmeside ligger referat. Her fremgår det at:

"- der arbejdes videre med de beskrevne forslag til anden anvendelse af de anførte bygningsdele. (for Skraves vedkommende er begge løsninger stadig i spil: 1 gymnastiksal og klasseværelsesfløj og 2. gymnastiksal og Blommen. Red bem,) Derudover drøftes disse forslag med foreningerne, og der udregnes endeligt overslag over anlægs- og driftsudgifter. Efterfølgende træffes politisk beslutning om den fremtidige anvendelse af disse bygningsdele."


Økonomiudvalget indstiller, at det udarbejdede forslag sendes i høring i lokalrådene med drøftelse i august med den nedsatte styregruppe. Styregruppen kommer med indstilling til Økonomiudvalgets møde i september. Lokalrådene anmodes om at forholde sig til organisering og drift af bygningerne fremadrettet.

Se hele sagen her:29.6.2011
Update 4 - lokalesituationen på Skrave Skole


Beslutningen i byrådet ligger i forlængelse af den i økonomiudvalget - der er to forslag til hvilke bygninger, der skal bevares, vilkår skal afklares i samarbejde med lokalrådene og nyt er, at vi får en måned mere til selve høringsforløbet.

Vi afventer nu, at vi får høringsmaterialet. Den tværgående koordineringsgruppe mellem foreningerne i Skrave fortsætter sit arbejde. Når vi kender høringsmaterialet, så smøger vi ærmerne op og gør os klar.25.8.2011
Lokalesag update nr. 5

Lokalrådet har her medio august fået brev fra kommunen, hvor vi bliver bedt om at tage ansvar for et koordineret og samlet forslag fra Skraves foreninger til anvendelse af de tomme skolebygninger. Hen over forår og sommer har den tværgående foreningskoorineringsgruppe udarbejdet en mulig lokalefordeling, og den arbejder vi videre med. Vi er blevet bedt om at forholde os til, hvordan vi vil håndtere organisering og drift. Lokalrådet vil tage initiativ til et møde, hvor alle bruger-foreninger af lokalerne bliver hørt inden høringssvaret bliver afsendt. Desuden vil der senere blive afholdt et informationsmøde til brugere/borgere.

Berit, Skrave Lokalråd


9.9. 2011
Lokalesag nupdate nr. 6     

Lokalrådet har her til aften (torsdag 8/9) haft møde med kommunens styregruppe for nedrivning af skolebygninger. Vi præsenterede det forslag som foreningerne i Skrave er blevet enige om: nemlig at bevare klasseværelsesfløjen og en garage/læskursbygning og rive Blommen og bibliotek og nuværende cykelskur ned. De nuværende foreningsaktiviter har fordelt klassefløjens lokaler, så alle er glade og har den plads og adgang som de har brug for. Man kan sige at fordelingen passer som fod i hose. Kommunens folk syntes det var fint, at vi var langt fremme med vores tanker og afklaring.

Lokalrådet arbejder nu videre med det endelige høringssvar, som bliver afstemt med de involverede foreninger, og søndag den 18. september holder vi kl. 9 et borgerINFO møde om status. Det kommer til at foregå i gymnastiksalen. Tag indesko med til at have på i salen.

LokalrådetSeptember 2011
Forespørgsel om friskole

Lokalrådet modtog i sommerferien en forespørgsel om evt. oprettelse af en friskole i Skrave fra to læreruddannede søstre, som brænder for friskoletanken, og som havde hørt om vores aktive lokalsamfund og "tomme" skole. Der var udarbejdet værdigrundlag og beskrivelse af pædagogisk linie.

Vi har afholdt møde med deltagelse af den tværgående koordineringsgruppe, lokalrådet og de to piger. Efterfølgende har lokalrådet foretaget en "markedsundersøgelse" i sognet blandt børnefamilier, som skulle afdække om der ville være børn til friskolen, om der ville være betalingsvillige forældre og arbejdsivrige voksne. Undersøgelsen viste, at der kun er lille interesse for en friskole i Skrave. Faktisk var kun fire familier positivt indstillede. Så derfor har vi meldt tilbage til pigerne, at oprettelse af en friskole i Skrave kun vil have et meget spinkelt grundlag lokalt.

Lokalrådet


16.9.2011
Update lokalesitiation nr. 7

Nu har lokalrådet afgivet sit høringssvar til Vejen Kommune. Høringssvaret er afleveret i enighed mellem de involverede foreninger på skolen. Tak til alle som har bidraget i processen.

Søndag den 18. september kl. 9-10 informerer Skrave Lokalråd om høringssvaret til alle interesserede. Det sker i gymnastiksalen. Husk indesko.14.10.2011
Nyt om nedrivningen

I uge 42 vil der komme et firma og lave miljøanalyser i Blommen og Biblioteket. Arbejdstilsynet kræver, at der er undersøgt for forskellige stoffer i forbindelse med nedrivning af bygninger.

Når kommunen har modtaget resultatet af analyserne, vil kommunen lave udbudsmateriale for selve nedrivningen. Dette vil sikkert ske i uge 43.

Lokalrådet vil forsøge at få indskrevet en dato i udbudsmaterialet. Denne dato skal være den dag, vi vil kunne være ude af bygningerne. Efter denne dato vil de bydende entreprenører kunne værdisætte bygningen, og efterfølgende afgive bud til Vejen Kommune.

Om det lykkes Lokalrådet vides ikke i skrivende stund. Men så snart vi ved mere, vil vi informere her på siden.

Har du spørgsmål, så kan du altid kontakte Poul Erik eller Berit i Lokalrådet. De er lokalrådets kontaktpersoner omkring Skravevej 14.

Berit20. 10. 2011
Foreningshuset update

Så har vi lidt nyt til forløbet omkring anvendelsen af skolen til et foreningshus for foreningerne i Skrave.

Den foreningstværgående koordineringsgruppe med flere havde møde i aftes for første gang siden byrådet besluttede, at vi fik lov til at arbejde videre. Vi har iflg. Kommunens beslutning frem til maj næste år til at få driftsaftale og organisering på plads. Dvs. vi er endnu ikke helt sikre på at bevarelsen af klassefløjen er en varig løsning men samtidig skal alle igangværende aktiviteter fungere der, idet de to små bygninger snart rives ned.

Både Blommen og Hjemstavn er i gang med at flytte materialer etc. over i klassefløjen. Fordi kommunen har besluttet at rive ned FØR vi er på plads med anvendelsen af skolen, så bliver vi nødt til at lave UDFLYTNING og senere en INDFLYTNING – og ikke en overflytning til lokaler, der er klar. Det er ikke os i Skrave, der har bestemt den rækkefølge.

Lokalrådets repræsentanter i koordineringsgruppen holder i uge 43 møde med kommunen, og vil her nærmere afstemme tidsplan for det videre forløb, som sandsynligvis omfatter disse ting:

- Endelig fordeling af zoner – ud over dem der er defineret i høringssvaret, er der defineret en udenoms-zone og muligvis en børnezone. Samtidig er nogle ved at finde ud af om de vil tage ansvar for foreningsrum /trappeopgang ved hoveddøren. Når zonerne er endeligt fastlagt kommer vi med en tegning, hvor de er tegnet ind. VI har også ved at have godt styr på hvad det vil sige at have ansvar for en zone.

- Vi har etableret et regnedrengsgruppe, der kigger på økonomi og energi. Da der har været et stort energiforbrug og fordi kommunen har udtrykt interesse for at der laves en aftale, hvor vi selv har en motivation for at begrænse energiforbruget, så hænger energi ret tæt sammen med økonomi. I denne gruppe indgår Poul Erik, Finn J og Jørgen M, fordi det også hænger sammen med hvad vi får og skal have af tilskud etc. til foreningsaktiviteter. Senere i dette forløb bliver foreningernes kassererer inddraget.

- Nedrivningsliste – der arbejdes på en fælles liste over diverse ting og sager som vi har ønsker til i forbindelse med nedrivningen. Her kan nævnes at vi gerne vil have fjernet alle blå gelændere, at vi ikke vil genbruge cykelstativ etc. De foreninger, som indgår i koor.gruppen (hjemstavn, fitness, skrave uif, famliie og friluft, gymnastik, børne og ungdomsklub, lokalrådet) kommer med input og ønsker. HAR du ideer, forslag eller spørgsmål så tag fat i din foreningsformand. NU.

- Der undersøges pt, forskellige muligheder for at håndtere nøgle/adgang til lokalerne. Både i en overgangsperiode og i endelig drift.

- Vi ved pt ikke hvordan nedrivningen af de små bygninger efterlader arealet, men der er i koordineringsgruppen enighed om – og det skrev vi også i høringssvaret – at der skal laves et redesign af ANKOMSTarealet til skole. De forskellige brugergrupper – børneidræt, hjemstavn, naturmotorik m flere har forskellige ønsker til hvordan parkeringsplads og udenomsareal skal fungere. Vi arbejder på, at vi får et ad hoc/delprojekt, der afdækker disse ønsker og hjælp fra kommunen til at få tegnet. Minimering af vedligehold er her et nøgleord.

- Længere ude i tid kommer koordineringsgruppen til at arbejde med principper for brugerrådet for foreningshuset. Vi kender ikke pt. Kommunens forventninger, som nok afhænger hvordan driftsaftalen strikkes sammen, men det vil blive sådan at koordineringsgruppen langsomt glider over til at være brugerråd. Lige nu kommer der flere og flere med i koordineringsgruppen – i og med vi får defineret zoneansvarlige – og i takt med at ting falder på plads, vil de ikke-zoneansvarlige glide ud.

Så vi har styr på det, vi ved nogenlunde hvad skal ske, vi har nogle knaster omkring tidsplan og praktik, som vi skal have på plads, og det for vi, fordi vi er stadig i god dialog med kommunen.

Koordineringsgruppen træder sammen igen, når lokalrådet har haft møde med kommunen.

Berit
Lokalrådet


10. 11. 2011
Skravevej 14,  lokaleupdate

Byrådet har tirsdag den 11. oktober 2011 taget stilling til brug af de tomme skolebygninger i kommunen.
Kulturarvsstyrelsen har været forbi og kigge på bygningerne i Skrave. De har ingen bemærkninger til en evt. nedrivning.

Beslutningen blev som det oprindeligt var indstillet til økonomiudvalget. Nederst i denne kan du læse et uddrag af teksten.

Lokalrådet vil nu begynde planlægningen af det forestående arbejde. Koordineringsgruppen vil naturligvis blive inddraget i arbejdet. Meget mere om dette, når Lokalrådet har haft stukket hovederne sammen.

Lokalrådet

Nedenstående er et udklip fra dagsordenspunktet omkring de tomme skolebygninger:

CITAT START
Skrave lokalråd:
Lokalrådet anbefaler en beslutning, der går på at bibeholde gymnastiksal og klassefløj samt garagebygning. Dette skaber mulighed for at rumme alle igangsatte aktiviteter samt mulighed for etablering af fitnessfaciliteter.

Der overvejes etableret et bygnings–brugerråd. Brugerrådet kan bl.a. have ansvaret for overholdelse af en driftsaftale med kommunen, der ejer materiel, der kan løse opgaver som fx hækklipning og græsslåning. Brugerrådet/foreningerne kan løse opgaver som rengøring etc. Derudover kan en landsbypedel indgå i løsningen, forudsat ordningen gennemføres.

Konklusion: Blommen, det tidligere kommunekontor og halvtag rives ned nu. Disse bygninger er særskilt markeret på vedlagte kortbilag.

Der arbejdes videre for fremlæggelse af endelig forslag til fremtidig anvendelse af de resterende bygninger herunder organisering og udgifter til drift, vedligehold og eventuelle udgifter til istandsættelse/ombygning foranlediget af nye funktioner.

Fristen for udarbejdelse af endelig forslag sættes til 1. maj 2012.
CITAT SLUT28. 10. 2011
Lokale update – Blommen og bibliotek tømmes

I forbindelse med nedrivningen af de små bygninger ved skolen, så har foreningerne, der arbejder med det nye fælles foreningshus fået lov af kommunen til at gemme nogle ting, som kan bruges senere i foreningshuset.

Derfor vil der her lørdag formiddag blive taget en masse fliser op, foreningshuset tømmes for ting og sager og kreativ mandag flyttes over i klassefløjen. Hjemstavn er stort set færdige med at flytte over, og går i gang med at afmontere arkivboksdør. Det bliver derfor nu ret synligt, at der kommer til at ske ændringer på Skravevej 14. Vi kender endnu ikke den endelige dato for nedrivning.

Fra koordineringsgruppen gør vi opmærksom på, at bygningerne og deres inventar er og bliver kommunens ejendom også selv om de rives ned. VI har en aftale med kommunen om hvilke ting, vi må fjerne, og på hvilke betingelser. Følger vi ikke denne liste, og der fjernes ting uretsmæssigt – dvs. til brug andre steder – så skal man være klar over, at man gør det sværere at være koordineringsgruppe og sværere, at overbevise kommunen om, at vi er i stand til at tage ansvar for et foreningshus.

I forbindelse med udflytningen af Blommen, så fortsætter kreativ mandag i klassefløjen, men foreningshusddelen/mødelokalet er endnu ikke på plads i klassefløjen. Vi er ved at finde ud af hvem, der skal være ansvarlig for det fælles foreningsmødelokale. Indtil det er på plads, er det ikke muligt at booke og holde møder. Af samme årsag bliver Foreningshuset Blommens hjemmeside med tilknyttet bookingformular og brugsoversigt lukket i løbet af de næste par dage.

Berit, Lokalrådet


6.2.2012
Besøg i Oksenvad Sogns Aktivitetscenter (gl. skole)

Den tværgående koordineringsgruppe mellem foreningerne i Skrave, som arbejder med indretning og fremtidig drift af Skraves foreningshus i de tilbageværende bygninger ved tidligere Skrave Skole, har arrangeret et besøg i Oksenvad som led i forberedelserne på at udarbejde et forslag til driftsaftale med Vejen Kommune.

Efter mødet med kommunen i januar skal vi nu have formuleret vores forslag til fremtidig driftsaftale, som bl.a. skal indeholde en redegørelse for brug af de enkelte lokaler, samt et forslag til finansiering af driften.

Oksenvad gamle skole har fungeret som sognets hus i en årrække, med kommunal børnehave i en del af bygningen.
Den nuværende driftsaftale er imidlertid opsagt af Haderslev Kommune, da børnehaven er lukket sidste år.
Derfor er udvalget under Landsbyforeningen i gang med at lave en ny driftsaftale. Formanden vil fortælle om erfaringerne indtil nu og hvilke overvejelser, de har gjort sig med hensyn til den fremtidige drift.
Vi kan komme rundt at se bygningerne, høre om deres erfaringer og evt. blive klogere på, hvordan vores udspil til en kommunal driftsaftale skal skrues sammen.

Ud over den tværgående koordineringsgruppe er bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede også velkomne til at deltage i turen.

Besøget i Oksenvad Sogns Aktivitetscenter er aftalt til søndag den 26. februar kl. 10.00.
Vi kører i egne biler og adressen er Øster Lindetvej 5, Oksenvad, 6560 Sommersted

Tilmelding senest tirsdag den 21. februar til Finn Jacobsen på mail fja"snabel2"dbmail.dk eller mobil 2160 4669


26. 3. 2012
SamVærelset indviet

Her til aften blev der klippet snor som indvielse af SamVærelset i det nye foreningshus i Skrave. Af barnefødte i området også kendt som Sløjdlokalet på Skrave Skole.

Som formand for Lokalrådet i Skrave klippede Arne Jørgensen den multifarvede snor over. Som Berit Thusesen forklarede: "snoren har mange farver, fordi der er mange foreninger, der kan få glæde af rummet". Peder Dall gav historien om skolebygningens etablering og H.C Bruun om relieffet Isaks Ofrelse - der hænger op ad trappen. (Begge historier er på vej til hjemmesiden her).Arne klipper snor - en af dem..... 

Samvær efter træning
Samværelset kan uden videre bruges af medlemmer i Skrave Fitness og detagere på hold i gymnastiksalen i forbindelse med træning. Man kan sidde sammen og få en kop kaffe eller et glas vand. Lokalet skal efterlades opryddeligt i samme stand, som da man kom ind. Bruges service vaskes det af i hånden - ellers ligger der engangsservice. Der er to skabe med kaffe - og læg gerne et par håndører - så kaffebøtterne kan få et "refill": I det tilfælde af at lokalet er reserveret til foreningsmøder eller lign - og det kan man se på den kalender, der hænger på døren, så  kan man ikke være i lokalet.

Foreningsmøder etc.
SamVærelset kan RESERVERES til foreningsmøder ved at maile til peosmundsen(snabela)mail.dk eller telefon 74848647. Ved reservation aftales varighed og praktik omkring mødet. Også her rydder man selv op efter sig.

Zoneansvar
Det er Skrave Lokalråd, der er zoneansvarlig for Samværelset og hele trapperummet, og dermed har indrettet og rengjort lokalerne. Har du forslag til noget, som du synes der manlger, så giv os et praj. Det er også os, der sørger for rengøring. Har du lyst til at gøre den opgave overskuelig, så kan du enten vænne dig til at tage dine udesko af ved sko-skiftebænken på reposen ind til Fitness eller tage overtrækssko på. Du kan se på opslag i SamVærelse om hvordan du kan hjælpe med at holde orden. Opslagstavlen i vindfanget kan frit bruges af alle.

Vi håber, at I vil synes om lokalet, og det kan bringe glæde og samvær i hverdagen i det foreningshus, som vi er ved at få.

Med venlig hilsen, Skrave Lokalråd23. 4. 2012
Ankomst og parkeringsområde:

Efter nedrivningen af Blommen og biblioteket er der lidt tomt foran foreningshuset, og det ser lidt halvfærdigt ud. Vi har selv valgt, hvordan tomterne skulle lægges ud, fordi vi ville have indflydelse på, hvordan ankomst- og parkering til foreningshuset skulle fungere. Kommunen har været så venlig, at vi har måttet låne en af deres arkitekter til at lave en skitse ud fra vores ønsker. Alle interesserede i Skrave har været inviteret til møde om dette.

Hensigten er at adskille kørende trafik - biler etc. - fra aktiviteter (primært i den tidligere skolegård) og fra opholdsarealer. Samtidig bliver de mange FIRKANTEDE områder blødt op med rundinger, så områderne bliver mere hyggelige at opholde sig i og være aktiv i, og en række praktiske krav er indfriet. Vi havde bl.a. stillet krav om, at det skulle være nemt at passe og noget vi selv kunne udføre, noget vi kunne lave etapevis og noget som understøtter ønsket om, at foreningshuset er et rart sted at være, et sted, hvor der er liv, og hvor man får lyst til at passe på tingene.

Den forenings-tværgående koordineringsgruppe, der organiserer etableringen af foreningshuset i Skrave er enige om, at det er denne plan, vi sigter efter. Der kan forekomme justeringer, bl.a. skal der arbejdes på at parkeringsarealet trækkes så det bliver så stort som muligt. Vi gør jo pt. en række erfaringer med behovet for parkering i forbindelse med de forskellige aktiviteter.29. 6. 12
Lokaleupdate – godkendelse

Vi har fået meddelelse fra Vejen Kommune om, at byråd og fagudvalg har godkendt oplæg og driftudgifter til et foreningshus i Skrave - i den tidligere skole:


så Skrave har fået foreningshus.

Det betyder, at 14 måneders arbejde med flytterod, organisering, forhandling og praktik har båret frugt. Vi har sammen fået det, som vi har arbejdet på, siden vi hørte rygter om, at kommunen ville rive alt undtagen gymnastiksalen ned. Vores initiativer og tiltag er blevet hørt og imødekommet.

OG kommunen har taget vores tilbud om, at vi passer godt på huset, organiserer rengøring og pasning af udearealer - og de timer vi bruger til det, udgør husleje. Det er lykkedes os, at overbevise kommunen om, at vi er i stand til - som foreningsliv - og lokalsamfund - at udvise den nødvendige ansvarlighed og samarbejdsvilje til dette.

Næste trin bliver forhandling med kommunen om en række vilkår og praktiske ting i forhold til husets drift og en egentlig samarbejds/driftsaftale, som indgås med lokalrådet/brugerrådet.

Koordineringsgruppen arbejder nu videre med indbyrdes aftaler om pasning, navn til huset, organisering og en række mindre bygningsændringer. Der bliver desuden forholdsvist hurtigt lavet den krævede separat kloakering og nogle fugereparationer på klassefløjens sydvendt væg - beløb hertil er bevilliget. Koordineringsgruppen fortsætter sit arbejde med at klargøre foreningshuset og afløses ved indvielsen af huset af et brugerråd, der består af personer fra de aktiviteter, der er tilstede i hueset og personer, som er involveret i husets drift. Vi ved endnu ikke, hvornår vi skal til indvielse.

På koordineringsgruppens vegne, Charlotte27. 1. 2013
Navn til foreningshuset

På vegne af den tværgående koordineringsgruppe bag det fælles foreningshus i Skrave og Skrave Lokalråd kan vi hermed meddele, at der er enighed om, at navnet på foreningshuset i Skrave  bliver:

Skrave Foreningshus

Lokalrådet udskrev i foråret en forslagskonkurrence til navn, og ud fra disse forslag blev vi altså enige om at det, der tidligere var Skrave Skole, nu kommer til at hedde Skrave Foreningshus. 

Vi takker for de mange gode forslag - på både dansk og synnejysk. Der var rigtig mange kreative og humoristiske. 

Opfordring
Vi vil gerne hermed opfordre alle - både personer og foreninger i Skrave - til at bruge navnet Skrave Foreningshus. Både i daglig tale, i programmer, i opslag og avisomtaler osv. Evt. kan man i en overgangsperiode supplere med info om adressen, som er Skravevej 14. 

Med venlig hilsen 
Skrave Lokalråd 
5. 5. 2013
Klatreanlæg og svævebane fjernet

Som det opmærksomme øje vil se, når man kører forbi Skrave Foreningshus, så er svævebanen og klatreanlægget fjernet.

Baggrunden er, at vi i forbindelse med overtagelsen af tidligere Skrave Skole til foreningshus er blevet pålagt at få udført (og betale for) en årlig inspektion. Den første inspektion viste så mod forventning, at stolper og andet omkring klatreanlæg og svævebane var stærkt beskadiget af råd etc.

Skrave UIF har taget omgående action, og de har sørget for at anlægget er blevet fjernet, så der ikke er nogle børn, der kommer til skade. 


21. 5. 13
Ekstra penge til ankomstareal

Lokalrådet har søgt en ekstraordinær pulje, som Vejen Kommune har haft til mindre forskønnelser i landsbyerne på 200.000 kr. Skrave Lokalråd modtog 13000 kr, som vil blive brugt til beplantning og opstart på ankomstarealet. I Idrætsugen vil tegningerne af ankomstarealet blive synliggjort via opslag.
13. 6. 2013
Underskrift af benyttelsesaftale –
Skrave foreningshus nu formelt på plads:

foto
Nu har I vel ikke skrevet noget ind, som vi ikke har godkendt? spurgte
 Poul Erik borgmesteren inden underskriften. 

Foreningerne i Skrave har efter 2 års arbejde etableret et koncept for et foreningshus i en nedlagt skole i et landdistrikt. Ca. 60 lokale borgere overværede underskrift af aftale mellem Skrave og Vejen Kommune.

- I er blevet kendte uden for kommunens grænser for det koncept I her har fået stablet på benene, sagde Vejen Kommunes borgmester Egon Fræhr ved underskiftsarrangementet onsdag den 12. juni. - Jeres måde at strukturere pasningen og jeres måde at indrette det på er nået helt til Christiansborg. Og jeg er imponeret over, hvad I som foreninger og i samarbejde har kunnet løfte. Det skaber stor respekt om jer,  sagde Fræhr i sin tale.

foto
Et udsnit af de ca. 60 foreningsaktive Skrave borgere,
der overværede underskriften af aftalen om  Skrave Foreningshus


Borgmesteren og formanden for Skrave Lokalråd, Poul Erik Osmundsen underskrev i fællesskab den benyttelsesaftale, der nu gælder mellem foreningslivet i Skrave og Vejen Kommune angående foreningshuset. Denne endelige indgåelse af aftalen betyder OGSÅ, at den såkaldte overgangsperiode (fra bygningerne stoppede med at være skole og til nu) er slut. Som konsekvens heraf overtager Brugerrådet nu styringen af huset, og den på tværgående koordineringsgruppes arbejde er afsluttet. Det betyder også, at den bindning vi fik da koordineringsgruppen startede, om at vi ikke måtte "opfinde nye aktiviteter" - den er væk, og nu kan foreningerne inden for benyttelsesaftalen og aftaler foreningerne indbyrdes, så sætte nye tiltag i værk, så foreningshuset kan udnyttes.

Lokalrådet takkede
Poul Erik takkede i sin tale for samarbejdet - både til alle de frivillige i Skrave, som på hver deres måde har givet et bidrag til foreningshuset, enten som foreningsaktive eller med praktisk hjælp til de mange opgaver, der har været undervejs. Og rettede især en tak til den tværgående koordineringsgruppe, som har trukket læsset i den ofte uklare overgangsperiode. - Undervejs i de to år det har taget at nå til, hvor vi er nu - da har vi nok været lidt af en udfordring for nogle af kommunens medarbejdere, så I skal også have tak for konstruktivt samarbejde, sagde Poul Erik.

Pænt i sognet
 -  I Skrave Lokalråd har vi jo i vores udviklingsplan for Skrave sat os for, at her skal der se pænt ud, og det gælder også kommunens bygninger. Det hjælper vi dem så med nu, og har vi stadig et projekt med at gøre vores ankomstareal færdigt. Egon, VI har en plan: vi skal bruge noget sejlgarn, noget asfalt og nogle penge, så du og dine folk slipper ikke helt for os, sluttede Poul Erik.


artikel til skrave avisen

Artikel til Skrave avisen om lokaleudfordringen på skrave skole
Nye tider på Skrave Skole
Undervisningsaktiviteterne er stoppet, kommunen vil rive bygninger ned, men Skraves foreningsliv har forenet sig og arbejder for udvikling.

Baggrund
I gennem de seneste år har kommunens A-klasse holdt til på Skrave Skole. A-klassen er for børn, der har både fagligt og socialt har vanskeligt ved at finde sig til rette i en normal klasse. A-klassen er en del af Skodborg Skole, og da Skodborg her efter sommerferien ikke længere skal huse 7.-9.klasse, så har de fået ledige lokaler, og trækker A-klassen tilbage. Det betyder så, at der ikke længere finder skoleaktiviteter sted på Skrave Skole.

Forvaltnings-skift
Det har så den konsekvens, at skolebygningerne i Skrave flyttes FRA skoleområdet TIL kulturområdet – men i praksis ”passes af” Bygningsforvaltningen. JA, og hvad så, vil mange sikkert tænke. Der er bare lige den hage, at kulturområdet IKKE har penge til bygningsdrift, og kommunen har ikke lyst til at have tomme bygninger stående og forfalde. Og det har vi jo heller ikke lyst til at se på – her. Det kommunen, der ejer bygningerne og derfor bestemmer, hvad der skal ske med dem. Nogle har foreslået salg til andet formål – men derved ville foreningslivet miste de lokale rammer – og kommunen ville miste herredømmet over, hvad stedet bliver brugt til. Samtidig er der masser af småskoler til salg, så det marked er nærmest ikke-eksisterende. Derfor er nedrivnings-/tilpasningsvejen valgt.

Nedrivning
Kommunen er kommet med to forslag til nedrivning. Du kan se dem her:

skal indsætees - uploades 

skraveskole 2.pngskraveskole 1.png
I begge forslag bevares gymnastiksalen, og hjemstavnsforeningen skal finde nye lokaler. Både den gamle biblioteksbygning og Blommen er forholdsvis slidte, mens klasseværelsesfløjen er i god stand. Forslaget med nedrivning af de små bygninger, er forholdsvist billigt i nedrivningsomkostninger, men dyrere i drift – bla. fordi flere kvadratmetre skal varmes op. Forslaget med nedrivning af klassefløjen er forholdsvist dyrt, fordi der skal konstrueres ny gavl og flytning af varmeanlæg, men forholdsvist billigt i drift. De penge kommunen har fået til nedrivning af bygninger i landområder, skal bruges til nedrivningen på Skrave Skole og det skal ske i år.

Foreningslivet påvirkes
Kommunen har meldt ud, at vores foreningsliv skal fortsætte ufortrødent uanset drøftelsen om nedrivning, og at vores igangværende aktiviteter skal kunne rummes af lokalerne fremover.
Det betyder, at hjemstavnsforeningen lige nu selv skal håndtere nogle praktiske ting omkring deres lokaler. Og det har de styr på. Aktiviteterne i Blommen påvirkes ikke, idet der allerede er etableret velfungerende rengøringsordning.
Omkring gymnastiksalen så pågår der her i august måned og frem til september en større rengøring og nyindretning. Sidste sæson var omkring 50 forskellige voksne aktive en eller flere gange i salen. Hertil kommer alle børneholdene.
Gymnastikudvalget arbejder på at gøre det lækkert at være aktiv i salen, lettere at være instruktør og mere praktisk at gøre rent (for vi skal selv passe lokalerne. Det er der godt nok ikke nogen, der har sagt, men der kommer altså ikke andre og gør det. Så vil vi ha’ noget, der fungerer i hverdagen, så skal vi selv svinge gulvmoppen).

Vi arbejder for
Foreningerne i Skrave har dannet en lille koordinationsgruppe, der sammen med lokalrådet samarbejder med kommunen i denne sag. Udover igangværende aktiviteter så skal skolens område også rumme Naturmotorikken, og vi arbejder på at Skrave Fitness, der har pengene til maskinerne, men ikke til lokalerne, kan rykke ind i klasseværelsesfløjen. Vi har et ret præcist overblik over den nuværende anvendelse af lokaler. Vi har en plan for, hvordan vi kan udnytte lokalerne i klassefløjen, men vi har endnu ikke fået mulighed for at dykke ned i økonomien. Muligheden for at etablere et velfungerende kraftcenter for bevægelse og foreninger i Skrave vil vi ikke lade gå forbi os.

Status
Desværre kan vi lige nu (15.august) ikke sige noget om, hvor denne sag lander. På et byrådsmøde ult. juni blev det besluttet, at foreningerne skulle høres via lokalrådet, men dette høringsspørgsmål har vi endnu ikke set.

Ikke friskole
Lokalrådet har over sommeren fået en henvendelse fra nogle, som i samarbejde med lokalsamfundet ville etablere en friskole i Skrave. Lokalrådet har efterfølgende været i kontakt med ca. 20 børnefamilier i Skrave for at undersøge, om der var lokal opbakning – elever, frivilligt arbejde og penge – til en sådan friskole. Undersøgelsen viste, at der ikke var interesse, så der bliver ikke etableret friskole.

Følg med
Hold dig opdateret ved at følge med på Skraves hjemmeside: www.skrave.dk.

Status 2015

Her midt i 2015 har Skrave Foreningshus været i drift i et par år. Både foreninger og brugere er glade for huset og dets rammer, og der er et stigende antal aktiviteter. De økonomiske rammer har desuden vist sig at holde.

En gruppe borgere har startet Krolfaktiviteter på udensområdet i sommersæsonen, og den lokale Nørkleklub mødes hveranden tirsdag om vinteren i SamVærelset. Dette lokale bruges også til Onsdagskaglen (navnet siger alt). Gymnastiksalen bruges nu ikke kun i vinterhalvåret, for der er 2 voksenhold om ugen frem til sommerferien.

På udeområdet er Naturmotorikken blevet færdigbygget, og der er færdiggjort græsarealer og beplantning, så det passer til foreningslivet i stedet for et skoleliv.


Skrave Foreningshus

Velkommen til facts og fakta om Skrave Foreningshus.Underskrift af benyttelsesaftale

Onsdag den 12 juni overværede ca. 60 borgere og foreningsaktive i Skrave, at formanden for Skrave Lokalråd, Poul Erik Osmundsen, og borgmester Egon Fræhr fra Vejen Kommune underskrev den fælles benyttelsesaftale for Skrave Foreningshus.


- Med denne aftale har vi løftet niveauet for hvad foreningslivet i Skrave kan præstere. Vi har i fællesskab fået etableret et foreningshus. Det har taget 2 år, og vi har haft rigtig mange i sving med de mange forskellige opgaver, sagde Poul Erik Osmundsen i sin indledning. – I Skrave Lokalråd har vi i vores udviklingsplan sat fokus på, at vores område skal fremstå pænt. Det gælder også kommunale bygninger, og det hjælper vi dem med nu. Der skal lyde en stor tak til alle de hjælpere, som vi og foreningshusets zoner har sat i gang i den to-årlige etableringsfase. Kommunen slipper dog ikke helt for os, for vi har stadig et hængeparti omkring vores ankomstareal, sluttede Poul Erik.

Foreningslivet i Skrave har påtaget sig at passe en række opgaver i forbindelse med huset, bla. viceværtsfunktion, rengøring og pasning af forskellige udearealer. Vejen Kommune har på sin side bibeholdt sit ejerskab til bygningen og driften af samme.

Mens blækket på aftalen tørrede, kommenterede Egon Fræhr konceptet for Skrave Foreningshus: - Jeg er imponeret over hvad I som foreninger kan løfte, og jeg tror, I har fat i det rigtige i jeres koncept og måde at indrette huset. VI hører også, at det er blevet kendt uden for kommunens grænser, fortalte Egon Fræhr. –Som kommune har vi den konstante udfordring at afbalancere økonomi mod liv og nærhed, og omkring foreningshuset i Skrave er det lykkedes at lave et samarbejde, der understøtter det lokale liv, sagde borgmesteren.